Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την ανατροπή


Αλέξανδρος Χρύσης - Γιώργος Μανιάτης*

Οι δίσεκτοι καιροί που διανύ­ουμε στην Ελλάδα αλλά και διε­θνώς, απαιτούν διαυγή στρατηγι­κή στάχευση, μελετημένες τακτι­κές επιλογές, αλλά και σαφείς το­ποθετήσεις και πρακτικές.
Ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένω­ση, έξοδος από την ευρωζώνη, ιττάση πληρωμών και μονομε­ρής διαγραφή του χρέους, εθνι­κοποίηση τραπεζών, έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και αγώνας για την έξοδο από τον εργασια­κό και μισθολογικό μεσαίωνα με την ακύρωση των μνημονίων και την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, συγκροτούν κόμ­βους ενός συνεκτικού μεταβατι­κού προγράμματος, ενός οικονο­μικού και πολιτικού σχεδίου άμε­σης και συνειδητής δράσης των δυνάμεων της εργα­σίας εναντίον της δι­εθνούς και εγχώριας αστικής τάξης.
Ένα τέτοιο σχέ­διο που δεν ταυτίζε­ται, αλλά μπορεί και πρέπει να συνδέεται με το στρατηγικό στό­χο του σοσιαλισμού -όχι ασφαλώς εκεί­νον του λεγόμενου «σοσιαλισμού που γνωρίσαμε» ή μιας κατ' όνο­μα «λαϊκής εξουσίας»- μόνον η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτυπώνει σήμερα στον πολιτικό λόγο και ιπην πρα­κτική της. Οι όποιες κριτικές επι­φυλάξεις απέναντι στη μια ή την άλλη διάσταση αυτού του σχεδίου, αλλά και η επισήμανση ελλειμμά­των, που καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω επε­ξεργασία του, δεν αναιρούν την ανα­γκαιότητα υποστή­ριξης της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ στις επικείμε­νες εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Σ' αυτή τη θο­λή εποχή των μέσων και της εικόνας, που υπεκφυγές, διφορούμενοι λόγοι και πρακτικές, επικοινωνιακά τε­χνάσματα, απειλούν όχι μόνο να μετατρέψουν τις ψήφους, αλλά να εμφανίσουν τους ίδιους τους αγώ­νες σαν χαμένη υπόθεση, η ψήφος στη ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν είναι χαμένη ψήφος, δεν είναι χαμένη υπόθεση!
Η ψήφος των αγωνιούντων και αγωνιζόμενων πολιτών δεν χάνε­ται οταν αποτυπώνει με σαφήνεια την πολιτική βούληση για ανατρο­πή των απάνθρωπων όρων ζωής τους και τη βαθύτερη ανάγκη τους για κοινωνική απελευθέρωση.
Η ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ εί­ναι, για τον καθένα μας, προσω­πική συμβολή στην ενίσχυση ενός πολιτικού και ιδεολογικού αντι-καπιταλιστικού ρεύματος που, σε αντίθεση προς κάθε νεο-σταλινικό ή νεο-σοσιαλδημοκρατικό εγχεί­ρημα, επιμένει να εμπνέεται από τις πιο αυθεντικές επαναστατικές παραδόσεις των νεότερων χρό­νων, την ίδια στιγμή που παλεύει για άμεσες απαντήσεις στα οικο­νομικά και κοινωνικά προβλήμα­τα που ταλανίζουν το λαό μας.
* Πανεπιστημιακοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου